Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Neem deze Algemene voorwaarden door! Gebruikte onderdelen kunnen niet retour genomen worden. Op gebruikte onderdelen en elektronische onderdelen kan geen garantie gegeven worden. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verpakking- en verzendkosten.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Loco Classics zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17181619 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Loco Classics worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Loco Classics ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Loco Classics. Loco Classics is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Loco Classics dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Loco Classic Cars zijn vrijblijvend en Loco Classics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in [euro’s] [exclusief] BTW en [exclusief] verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Gebruikte onderdelen, gereviseerde onderdelen en elektronische onderdelen kunnen niet teruggenomen worden.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Loco Classics onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Loco Classics zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Loco Classics zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren.
Hierbij zijn de retour verzendkosten voor rekening van de klant.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

-Stuur een e-mail naar info@lococlassics.com zodat wij je zending verwachten.

-LET OP! Vermeld in het onderwerp van je e-mail het artikelnummer en het factuurnummer.

-Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

 

-Adresseer de artikelen.

5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Loco Classics bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Loco Classics haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke ten minsten vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Loco Classics om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Loco Classics gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Loco Classics.

6. Levering

6.1 De door Loco Classics opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Loco Classics verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Loco Classics daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering hiervan schriftelijk op de hoogte.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Loco Classics de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Loco Classics in niet aansprakelijk voor gevolgschade bij montage van onderdelen door derden. Enkel bij montage door Loco Classics word gevolgschade door Loco Classics opgelost.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Loco Classics (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Loco Classics niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Loco Classics.
9.2 De administratie van Loco Classics geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Loco Classics in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Loco Classics gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Loco Classics kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Loco Classics in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Loco Classics vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Loco Classics is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Beurzen en Meetings

  • Oirschot Mobiel en Liedertafelfestival Santé in teken van ’75 jaar vrijheid’

    01-09-2019-

  • British Carparts Day, Gorichem

    27-10-2019-

  • Flanders Expo

    15-02-2020 tot met 16-02-2020-

  • Bekijk alle evenementen...

Aanbieding Juli

Nieuwe producten van Powerlite

Alle gloednieuwe fantastische Powerlite producten. Dynamo met multi front Ophangarm (roteren, altijd passend) €199. Powerlite Lithium Ion accu PS 20 (€277) en PS 30(€313) (63 en 80 ampère equivalent). Wordt geleverd met laser gesneden bevestigingsbeugel. Ongelooflijk klein en krachtig. Met ingebouwde spannings toom. Powerlite universele hitteschild. Multi functioneel, en buigzaam. Grote carb. Isolator. € 35. Powerlite gouden hitteschild 1 x 1.2 mtr. deken €109 en hitteschild (9mtr) tape € 55. Ultra hittebestendig, 80% van de stralingswarmte afbuigt.! Beste beschikbaar. Powerlite starter motor hitteschild. Zilver op €47, Lava op €53 of Carbon op € 59. Om de perfecte warmte weerstand te

Meer weergeven...